Start moyenne’s PK betreffende seizoen 2018 – 2019

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/04/Start-moyenne-pk-2018-2019.pdf

Uitslag district finale bandstoten 2e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/03/Uitslag-District-finale-bandstoten-2e-2017-2018.pdf

Ivo Vastre Gewestelijk Kampioen Libre klein Hoofd Klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/03/Uitslagformulier-gewestelijke-finale-libre-Hoofd-klasse.pdf

Uitslag district finale bandstoten 3e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/03/Uitslag-District-finale-bandstoten-3e-2017-2018.pdf

Uitslag district finale dames libre klein

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Uitslag-District-finale-dames-libre-klein-2017-2018.pdf

Brief uitstel nieuwe opzet pk intervallen naar 2019 – 2020.

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Brief-aan-districten-en-gewesten-inzake-intervallen.pdf

Uitslag stemming pk nieuwe opzet.

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/STEMMING-INTERVALSYSTEEM.pdf

Uitslag district finale bandstoten 4e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Uitslag-District-4e-klas-bandstoten-finale-2017-2018.pdf

Inschrijving Open Brabants Kampioenschap 3 banden klein sluit 1 maart 2018

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/01/OPK.pdf

Uitnodiging district finale bandstoten 2e klasse

http://knbb-mb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bandstoten-2e-klasse-versie-2.pdf

Top